Log in

Portal de la transparència

En compliment amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31/12/2014).

 1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
  1. Presentació de la Institució i dades de contacte
  2. Funcions públiques del Col·legi (article 6 dels estatuts col.legials)
  3. Normativa aplicable
   1. Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales (estatal)
   2. Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (catalana)
   3. Estatuts del Col·legi
   4. Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l'arquitectura tècnica de Catalunya, del Consell de Col·legis d'Aparelladors de Catalunya.
   5. Altres normatives col·legials : normativa de societats professionals
  4. Estructura organitzativa
   1. Organització territorial 
   2. Junta de Govern 
   3. Comissions i altres òrgans col·legials
   4. Organigrama organitzatiu
 2. INFORMACIÓ ECONÒMICA
  1. Pressupostos
  2. Liquidacions pressupostàries
  3. Comptes anuals 2022
  4. Informe d’auditoria 2022
  5. Retribucions dels membres de la Junta de Govern i despeses de personal suficientment desglossades
  6. Subvencions i/o ajuts: no s'ha rebut cap subvenció o adjut de cap Administració
 3. ACCIÓ COL·LEGIAL
  1. Memòries anuals 
  2. Informació estadística, sobre altes i baixes col·legials; activitat de visat; queixes i reclamacions de consumidors i usuaris; i procediments informatius i sancionadors  
  3. Serveis col·legials. En el menú inicial es poden trobar els serveis als usuaris, ciutadans i empreses.
  4. Finestreta Única : en el menu de la part inferior dreta trobareu l'enllaç a la Finestreta Única de la professió.
 4. CONVENIS I CONTRACTES
 5. ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS
  1. Participació del Col·legi en fundacions o entitats públiques: No hi ha cap participació
  2. Dret d’accés a la informació pública col·legial - llei 19/14 de 29 de desembre
   per sol.licitar informació pública podeu adreçar mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant:
   identitat del sol.licitant, informació precisa a la que es vol tenir accés i adreça de contacte