Log in

05/02/2024

ajuts rehabilitacioEn aquest apartat del web volem oferir-vos informació sobre les diverses accions vigents per part de les administracions públiques per tal d'accedir a ajuts per al foment de la rehabilitació i manteniment del parc immobiliari. Us recordem que per a qualsevol consulta relacionada amb aquests aspectes us podeu adreçar al servei de consulta gratuïta que ofereix el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona.

 

- Ajuts a la rehabilitació publicat a Gencat Habitatge. 


> Millora de l'eficiència energètica dels edificis

> Préstec ECO Rehabilita (Gencat)

Les ajudes Next Generation EU representen una gran oportunitat per a ciutadans i tècnics. És per això que des de la Caixa d'Enginyers s'ha signat un conveni amb diferent entitats, per la qual es comprometen a col·laborar en la concessió de finançament per a particulars, professionals i empreses per a la rehabilitació d'habitatges, edificis i barris, en matèria de millora de l'eficiència energètica.

Per més informació seguiu els següents enllaços:

- Rehabilitació d'habitatges.

- Rehabilitació d'edificis i barris.

> Deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges

Consulta les tres tipologies de deduccions, de caràcter temporal:

- Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració.

- Deducció per obres per a la millora en el consum d'energia primària no renovable.

- Deducció per obres de rehabilitació energètica.

Podeu consultar la pàgina "Deduccions per obres de millora l'eficiència energètica dels habitatges", on es desenvolupen els diferents programes de deduccions i la seva normativa.

Segons la Llei 10/2022 de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'amplia el termini de les actuacions subjectes als beneficis fiscals a les obres realitzades en l'exercici 2022.

> Next Generation EU - Ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques

  El departament d'Empresa i Treball ha publicat la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques en el marc de les subvencions dels fons europeus Next Generation EU. DOGC núm. 8822 del 29-12-2022.

Destinataris

- Ajudes enfocades a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietaris d'edificis existents destinats a allotjament turístic.

- Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d'aquest ajut.

Actuacions subvencionables

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
 2. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària:
  • Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica.
  • Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica.
  • Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
  • Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos en les subtipologies anteriors (2.1 a 2.3).
  • Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.
 3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

La dotació per aquestes ajudes és de 25.794.525,24 € amb la previsió de rehabilitar 407 edificis destinats a allotjament turístic.

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 h del dia 17 de gener de 2023 i acabarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Bases reguladores

Accés al tràmit

 

> Ajuts per obres d'accessibilitat en habitatges per a persones grans 2024

El 26 de febrer s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/505/2024 de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2024.

* Les bases reguladores de la convocatòria es regeix pe la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, modificada per la Resolució TER/914/2023, de 16 de març.

* Àmbit d'aplicació Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l'Ebre. La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona.

 * La dotació pressupostària de la convocatòria és d'1.160.000 € amb càrrec a la partida pressupostària de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'exercici 2025, com a despesa anticipada.
El pressupost de les obres que s'ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció no podrà superar l'import màxim de 8.000 € per habitatges, IVA inclòs.
L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible*1, amb una quantia màxima de 4.000 € per habitatge.
*1 El pressupost protegible, a l'efecte del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d'execució material de l'empresa que realitza les obres d'arranjament interior definides a la base 2; els tributs que gravin les actuacions; les despeses generals i el benefici industrial; els costos de les diagnosis o els estudis tècnics previs, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, i els honoraris dels tècnics facultatius, si escau.

* El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 18 de març de 2024 i finalitza el dia 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

* Les obres no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria en el DOGC, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l'habitatge per part d'AHC, (consultar el punt 5 de la convocatòria).

* A l'annex I de la Resolució es detalla la documentació a aportar en tot el procés de la subvenció.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d’arranjament en l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge, amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

 • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
 • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanquitat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
 • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:
  • ​​​Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d’ajudes tècniques.
  • Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.
  • ​Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.

 

franja