Log in

Política de Privacitat

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis presencials i en la navegació o interacció per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern del Col.legi que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades pel Col·legi D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS i ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA amb NIF Q-1775005-J, adreça c / Santa Eugènia, 19, de Girona. Tl 972-211.854, mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

¿ Qui es el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal al Col·legi i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals utilitzant la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Quines  Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Tractament

Col·legiats

Finalitat

Incorporar-se al Col·legi per exercir professionalment

Categories de dades

Col·legiats.

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Dades personals, dades socials, dades de formació, dades d’ocupació, dades bancàries.

Legitimació

Llei 7/2006, de 31 de maig de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals

Destinataris

Les previstes per normativa legal.

CECAM SLU amb la finalitat de realitzar gestions i enviaments de tipus comercial en l’àmbit de control de qualitat en l’edificació, previ consentiment.

SERVEIS LA PUNXA, S.L.U ( agència exclusiva de MUSAAT i PREMAAT) amb la finalitat de l’assegurament del RC professional i previsió social, previ consentiment.

CERCHA ( revista de l’arquitectura tècnica) amb la finalitat de comunicar el mail per rebre la revista, previ consentiment. HNA-PREMAT (mútua de previsió de la professió), les dades de contacte, amb la finalitat de rebre informació comercial de l’ Entitat.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacionals

Tractament

Visats

Finalitat

Gestionar el visat o el registre del treball professional i en general complir les funcions col·legials derivades de la legislació vigent i dels seus estatuts.

Categories de dades

Col·legiats

Promotor:

Contractant:

Arquitecte i altres facultatius:

Dades

Col·legiats:

Nom, cognoms, adreça, DNI, forma d’exercici professional.

Promotor:

Nom, cognoms, adreça, NIF i telèfon

Contractant:

Nom, cognoms, adreça, NIF i telèfon

Arquitecte i altres facultatius:

Nom i cognoms i titulació

Dades econòmiques: valoració econòmica de l’immoble

Legitimació

Relació contractual

Destinataris

Es cediran dades a nivell estadístic al Consejo General de la Profesión, al Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya, Serveis La Punxa

Aquelles previstes per llei.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Lloguer aparells

Finalitat

Gestionar i tramitar el lloguer d’aparells topogràfics i de mesura amb CECAM

Categories de dades

Col·legiats

Dades

Col·legiats

Nom, cognoms, adreça, DNI, dades bancàries.

Legitimació

Relació contractual

Destinataris

CECAM per la prestació i facturació del servei.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Altres serveis

Finalitat

Gestionar, tramitar i facturar altres serveis que ofereix al Col·legi com: lloguer d’aparells topogràfics i de mesura, serveis i aplicacions informàtiques ( base de dades de preus de Girona, Apartot) i altres.

Categories de dades

Col·legiats

Dades

Col·legiats

Nom, cognoms, adreça, DNI, dades bancàries.

Legitimació

Relació contractual

Destinataris

Aquelles previstes per llei.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Expedients de deontologia professional

Finalitat

Gestió de queixes respecte als col·legiats i d’expedients sancionadors als col·legiats per presumptes infraccions de les disposicions col·legials i professionals

Categories de dades

Col·legiats

Públic

Dades

Col·legiats:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Públic:

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Dades sensibles: expedients sancionadors

Legitimació

Llei 7/2006, de 31 de maig de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals

Destinataris

No està prevista

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Assessorament especialitats forum col·legial

Finalitat

Oferir assessorament en consultes tècniques

Categories de dades

Col·legiats

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, i dades de contacte

Legitimació

Consentiment. El compliment del qüestionari és voluntari. El seu enviament és una acció proactiva que s’identificarà com un consentiment explícit.

Destinataris

Es comunicarà, prèvia petició, nom, cognom i dades de contacte a altres col.legiats d’aquesta entitat o altres col.legis del mateix sector professional.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Llistat de certificadors energètics

Finalitat

Formar part d’un públic de certificadors energètics i inscripción en el registre públic del l’ICAEN ( Institut Català d’Energia)

Categories de dades

Col·legiats

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, nº de col.legiat, DNI, adreça professonal, telèfon, correu electrònic i formació addicional.

Legitimació

Reial Decret 390/2021 de Certificació Energètica d'Edificis

Destinataris

L’institut Català de l’Energia per consulta de l’usuari

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Formació

Finalitat

Gestió de la formació que imparteix el Col·legi

Categories de dades

Col·legiats

Professorat

Públic interessat

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Compte bancari.

Legitimació

Relació contractual

Destinataris

Les previstes per normativa legal i les necessàries per executar les activitats.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Informació comercial

Finalitat

Donar a conèixer els serveis  de:

CECAM SLU amb la finalitat de realitzar gestions i enviaments de tipus comercial en l’àmbit de control de qualitat en l’edificació.

SERVEIS LA PUNXA, S.L.U ( agència exclusiva de MUSAAT i PREMAAT) amb la finalitat de l’assegurament del RC professional i previsió social.

HNA-PREMAT (mútua de previsió de la professió), les dades de contacte, amb la finalitat de rebre informació comercial de l’ Entitat.

Categories de dades

Col·legiats

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail

Legitimació

Consentiment explícit

Destinataris

CECAM SLU amb la finalitat de realitzar gestions i enviaments de tipus comercial en l’àmbit de control de qualitat en l’edificació, previ consentiment.

SERVEIS LA PUNXA, S.L.U ( agència exclusiva de MUSAAT i PREMAAT) amb la finalitat de l’assegurament del RC professional i previsió social, previ consentiment.

HNA-PREMAT (mútua de previsió de la professió), les dades de contacte, amb la finalitat de rebre informació comercial de l’ Entitat.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Activitats lúdiques

Finalitat

Gestió de les activitats lúdiques gestionades pel Col·legi

Categories de dades

Col·legiats

Familiars de Col·legiats

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, adreça, telèfon, mail

Legitimació

Relació contractual ( inscripció)

Destinataris

No es cedeixen dades

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Recursos Humans

Finalitat

Gestió de les dades del personal que treballa  pel Col·legi

Categories de dades

Treballadors de l’Entitat

Dades

Dades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatge

Dades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.

Dades sensibles: empremta dactilar.

Altres dades: dades d’ubicació per motius de seguretat

Legitimació

Estatut dels Treballadors, Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

Destinataris

Persones o entitats relacionades, com ara assessories d'empresa, entitats bancàries, etc. per a la realització dels tràmits derivats de la gestió laboral i administrativa de l'empresa.

Mediadors, corredors i entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d'assegurances per cobrir els riscos derivats del seu lloc de treball.

Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària, justificació de la nostra activitat, o qualsevol altre supòsit, sempre en el marc legislació vigent.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Informació

Finalitat

Respondre les peticions d’ informació que es recepcionen per la web i/o presencials

Categories de dades

Persones que contacten amb el Col·legi.

Dades

Dades identificatives: Nom , cognoms,  mail i telèfon.

Legitimació

Petició d’informació

Destinataris

No es cedeixen les dades.

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Vídeo vigilància

Finalitat

Vídeo vigilància de les instal·lacions

Categories de dades

Persones que accedeixen a les instal·lacions del Col·legi.

Dades

Imatge

Legitimació

Interès legítim

Destinataris

Forces i cossos de seguretat

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Tractament

Imatge

Finalitat

Promocionar les activitats pel Col·legi

Categories de dades

Treballadors, usuaris i/o altres persones vinculades

Dades

Imatge

Legitimació

Consentiment

Destinataris

Societat en general

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

Si dins d’un servei concret es precisa el tractament de dades sensibles sempre serà sota el marc del compliment d’una llei.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

El Col·legi  utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d'una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim del Col·legi en  promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, col·legiats, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

El Col·legi adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quan  temps conservarem les seves dades?

El Col·legi guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats i seguint les directrius de la legislació que ens empara. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

El Col·legi només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

El Col·legi assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l'empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret

Contingut

Canal d’atenció

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades pel  Col·legi.

Presencial:

c / Santa Eugènia, 19, de Girona

On line:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
  • Quan el Col·legi  no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant  l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-

L’exercici del drets és gratuït

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control del Col·legi, i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta el Col·legi.

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L'usuari s'ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

El Col·legi no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

El Col·legi es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris /  usuàries

  • Revisar i llegir les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
  • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
  • Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
  • No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
  • Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
  • No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Les xarxes socials gestionades pel Col·legi són:

Xarxa

Adreça

Twitter

https://twitter.com/aparelladorsgi

Faccebook

https://www.facebook.com/aparelladorsgirona