Log in

Junta de govern

El resultat de les eleccions del passat 13 de juny van donar com a guanyador la candidatura encapçalada per Antoni Bramon.
La nova Junta de Govern va prendre possessió dels seus càrrecs el passat 20 de juny, per un període de 4 anys.

L’actual Junta de Govern del Col·legi la componen les següents persones:

nova junta

D’esquerra a dreta, a la fila del davant:
Montserrat Rosell, comptadora
Silvia Planella, vocal
Antoni Bramon, president


A la fila del darrere, d’esquerra a dreta:
Pere Giró , vocal
Salvador Moron, tresorer
Xavier Jaime, secretari
Joan Tarifa, Vocal


La Junta de Govern té distribuïdes les seves competències i responsabilitats en diferents vocalies, que es reuneixen prèviament a les reunions de Junta de Govern, juntament amb els diferents responsables dels departaments col·legials, els quals aporten la informació necessària a la Junta de Govern.

A més, el Col·legi té representació en diferents institucions de caràcter local, autonòmic o estatal i participa en Comissions de Treball de temes que afecten la nostra professió.