Log in
 
 

Impresos

 

Podeu descarregar els diferents impresos en els següents apartats.

Índex de projecte o documentació

 Index de projecte o documentació
Imprès que cal portar complimentat en els visats que incorporen un projecte o una documentació, si el visat es sol·licita presencialment.

Impresos sol·licitud de visat, registre o Musaat


 Comunicació nota-encàrrec i pressupost (NEP1-11)

 Comunicación, nota-encargo y presupuesto (NEP1-11)
Imprès col·legial per sol·licitar el visat o el registre de qualsevol treball, on consten totes les dades del treball.

MUSAAT Declaración de Actuación Professional D.A.P.

picto pdf MUSAAT Declaración de Actuación Professional D.A.P. (any 2020)

Imprès per comunicar a Musaat una actuació professional, quan aquesta no es visi ni es registri. Cal omplir i signar l'imprès i presentar-lo presencialment a qualsevol oficina col·legial, o bé enviar-lo per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Impresos de visat d'obra

Full d'assumeix (ASS1-09)
 Hoja de asume (ASS1-09)
És l'imprès on es reflecteix que el promotor ha contractat la direcció de les obres o la direcció de l'execució de les obres a l'arquitecte/a tècnic/a o Enginyer/a d'Edificació, i que aquest/a les assumeix. Serveix per sol·licitar llicència d'obres a l'Ajuntament.

 Programa de control de qualitat (PCQ1-09)
 Programa de control de calidad (PCQ1-09)
En aquest imprès es defineixen els materials sobre els quals es farà control de qualitat en l’obra i que com a mínim seran els que exigeix la normativa d’obligat compliment i el projecte executiu.  Aquest imprès s’utilitzarà normalment per sol·licitar permís d’obres.

 Acta d'aprovació del Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició (APR1-09)
 Acta de aprovación del Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición (APR1-09)

Imprès per aprovar el Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició. Segons l'article 5 del RD105/2008, la persona física o jurídica que executi l'obra ha de presentar al promotor un Pla de Gestió de Residus, que ha d'aprovar la direcció facultativa de l'obra.


Impresos de visat de seguretat

 Designació del coordinador/a de seguretat en fase de projecte i/o direcció d'execució d'obra (COR1-09)

 Designación de coordinador/a de seguridad en fase de proyecto y/o dirección de ejecución de obra (COR1-09)
És el document on es fa constar que el promotor designa l'Arquitecte/a Tècnic/a o Enginyer/a d'Edificació com a coordinador/a, i que aquest/a ho assumeix. 

 Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut d'un sol coordinador (APS1-09)
 Acta de aprobación del plan de seguridad i salut de un solo coordinador (APS1-09)
És l'acta més habitual, en la qual un o més Arquitectes Tècnics/ques o Enginyers/es d'Edificació que actuïn com a coordinadors/es d'obra, aproven el Pla de Seguretat i Salut. 

 Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut, coordinació compartida amb un altre titulat (APS2-09)
 Acta de aprobación del plan de seguridad de los coordinadores de seguridad (Arq.+Arq. Téc) (APS2-09)
És per als casos en què els coordinadors de seguretat siguin un arquitecte/a tècnic/a o Enginyer/a d'Edificació, i un altre titulat. 

 Informe d'aprovació del pla de seguretat i salut per a obres de l'Administració (APS3-09)
 Informe de aprobación del plan de seguridad y salud para obras de la administración pública (APS3-09)
És per als casos en què es tracti d'una obra oficial. Segons l'article 7.2 del RD 1627/97, en el cas d'obres oficials cal que el coordinador/a emeti un informe, i que l'Administració que ha adjudicat l'obra aprovi el pla.

 Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut per a la direcció facultativa i aquesta són dos tècnics diferents (APS4-09)
 Acta aprobación del plan de seguridad de la dirección facultativa, compuesta por dos técnicos diferentes. (APS4-09)
És per als casos en què no hi ha coordinador de seguretat i l'acta l'ha de signar la direcció facultativa, la qual està formada per dos titulats diferents.

 Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut per la direcció facultativa, i aquesta està formada només per arquitectes tècnics/ques o Enginyers/es d'Edificació (APS5-09)
 Acta de aprobación del plan de seguridad i salud por la dirección facultativa, compuesta por dos tecnicos diferentes. (APS5-09)
És per als casos en què no hi ha coordinador de seguretat i l'acta l'ha de signar la direcció facultativa, la qual està formada només per un o més arquitecte/a tècnic/a o Enginyer/a d'Edificació.

 Comunicació final coordinació de seguretat i salut (CFS1-09)
 Comunicación final de coordinación de seguridad i salud. (CFS1-09)
Serveix per comunicar l’acabament de les tasques de coordinació en fase d’obra. Cal que estigui signat pel tècnic i per la propietat. No és obligatori, però la seva utilització és molt recomanable, si en acabar l’obra la direcció facultativa no signa un CFO.


Impresos de final d'obra

 Sol·licitud de Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (RE-480)
Model oficial de la Generalitat de Catalunya, per sol·licitar la Cèdula d’Habitabilitat de Primera Ocupació i de Primera Ocupació de Rehabilitació.

 Certificat final d'obra i habitabilitat per a edificis d'habitatges (RE 582v3)
Model oficial de certificat de final d’obra i habitabilitat.
És el document subscrit per la direcció facultativa de l’obra nova d’edificis d’habitatges; certifica que aquests han estat construïts d’acord amb el projecte i la normativa aplicable, que són habitables i que han finalitzat la seva construcció en una data determinada. Pot incloure també els garatges i locals.

En el cas que en una reforma d'un edifici es crei un nou habitatge sense modificar la configuració arquitectònica de l'edifici, i el projecte hagi estat redactat per un arquitecte tècnic, aquest signarà com a director d'obra i com a director de l'execució de l'obra, atès que haurà assumit les dues funcions.

 Annex al Certificat de final d'obra i habitabilitat (RE-588v3)
Annex al CFO en el cas d’haver de certificar més de 20 habitatges. L’escreix d’habitatges es fa constar en aquesta fulla, la qual està prevista per 30 habitatges més.

 Modificacions de projecte (annex A al CFO) (AMP1-09)
 Modificaciones de proyecto (anexo A al CFO) (AMP1-09)

És el document subscrit pel director d'obra, en el qual deixa constància de les modificacions sofertes pel projecte durant la seva execució. És un annex que cal adjuntar al CFO. És un document exigit pel Codi tècnic de l'edificació, i aquest model és per a les obres projectades i dirigides pels arquitectes tècnics/ques o Enginyers/es d'Edificació.

 Relació dels controls d'obra i resultats (Annex B al CFO) (RCO1-09)
 Relación de los controles de obra y resultados (Anexo B al CFO) (RCO1-09)

Segons l’annex II apartat 3.3 b) del Codi Tècnic de l’Edificació, cal adjuntar aquest document al Certificat Final d’Obra. L’ha de redactar i signar el director d’execució de l’obra.

 Certificat de compliment del programa de control de qualitat (CCQ1-09)
 Certificado de cumplimiento del programa de control de calidad (CCQ1-09)

Aquest document l’ha d’emetre el director de l’execució de l’obra quan té el registre de resultats dels materials objecte del control, sempre que aquests siguin correctes. Segons el Decret 375/88 i l’Ordre de 25 de gener de 1989, de desplegament del Decret 375/1988.
Aquest imprès era necessari presentar a la Direcció General d’Habitatge per sol·licitar la cèdula d’habitabilitat.

 Documentació de seguiment del control del procés constructiu (CCQ2-09)
 Documentación de seguiminento del control del proceso constructivo (CCQ2-09)
Imprès que serveix per DOCUMENTAR el Seguiment del Control, segons l’Annex II apartat 2.2 del Codi Tècnic de l’Edificació, i que cal dipositar al Col·legi o, en el seu cas, a l’Administració Pública competent, en el moment de finalitzar l’obra.

 Certificat Final de la direcció de l'obra. Tècnic únic (CFO1-09)
 Certificado final de la dirección de obra. Técnico único (CFO1-09)

És el document que acredita l’acabament de l’obra; l’emet el director de l’obra. S’utilitza quan només hi intervé un arquitecte/a tècnic/a o Enginyer/a d’Edificació, i l’obra no és un habitatge nou.

 Certificat Final d'Obra Amb Direcció Compartida per a Obres que no Siguin Habitatges
És el document que acredita l’acabament de l’obra; l’emeten el director de l’obra i el director de l’execució de l’obra.
S’utilitza quan hi intervé un arquitecte/a tècnic/a o Enginyer/a d’Edificació i un altre tècnic, i l’obra no és d’habitatge nou.

 Certificat Final Tècnic d'Activitat (CFA1-09)
 Certificado final técnico de actividad. (CFA1-09)

És el certificat que acredita que s’han executat les mesures correctores necessàries per adaptar el local a l’activitat, i aquestes estan d’acord amb el projecte presentat a l’Administració, per desenvolupar una determinada activitat.

 Liquidació Final d'obra executada (LFO1-09)
 Liquidación final de obra ejecutada (LFO1-09)
Document pel compliment de les obligacions de la Direcció Facultativa de l’obra, segons l’article 12, apartat e) i article 13, apartat e) de la LOE, mitjançant el qual la direcció facultativa fa constar quin ha estat el valor de les unitats d’obra executades en el moment de l’acabament de l’obra.

 Certificat de ratificació de les condicions d'habitabilitat
Model NO oficial. Document que demana la Generalitat quan es sol·licita una cèdula de primera ocupació amb un certificat amb data de més de 12 mesos. Per ratificar que les condicions d’habitabilitat continuen sent les mateixes que en el moment de signar el certificat. Pot estar signat per un sol tècnic (qualsevol dels dos que varen signar el certificat de final d’obra i habitabilitat)


Impresos de renúncia


 Renúncia del treball professional (REN1-09)
 Renuncia del trabajo profesional (REN1-09)
Imprès de comunicació de la renúncia a la intervenció contractada, als efectes de deixar constància de la data i l’estat de l’obra executada fins aquell moment.
El Col·legi comunica per carta a l’Ajuntament i al promotor la renúncia del col·legiat.

 Solicitud de devolución de prima complementaria (MUSAAT)
En el cas que la renúncia sigui del 100% (obra no començada), la MUSAAT permet sol·licitar la devolució del 95 % de la prima complementària que es va pagar a MUSAAT, amb aquest imprès, si el visat és anterior a l’1 de gener de 2015, i sempre que no faci més de 4 anys que es va pagar.
A partir de l’1 de gener de 2019 jas no es podrà utilitzar més.


 

Impresos d'habitatge usat

 Certificat d'habitabilitat de segona ocupació (RE-565-v4)
Certificat d’Habitabilitat de Segona Ocupació.
Per habitatges construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984, o bé per aquells habitatges construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 però que hagin obtingut la cèdula de primera ocupació amb anterioritat.

picto word Certificat d'habitabilitat de segona ocupació (RE-565-v4)
Certificat d’Habitabilitat de Segona Ocupació.
Per habitatges construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984, o bé per aquells habitatges construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 però que hagin obtingut la cèdula de primera ocupació amb anterioritat.

 Certificat d'idoneïtat i Condicions de solidesa i seguretat (RE-566-v3)
Model de certificat d'idoneïtat de les Condicions d'habitabilitat Vigents en la data de finalització de la construcció i les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals, segons decret 141/2012, que serveix per tots els habitatges posteriors a l'11 d'octubre de 1984 i anteriors al 5 de novembre de 2012, que NO hagin obtingut mai cèdula d'habitabilitat.

 Certificat d'idoneïtat i Condicions de solidesa i seguretat (RE-566-v3)
Model de certificat d'idoneïtat de les Condicions d'habitabilitat Vigents en la data de finalització de la construcció i les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals, segons decret 141/2012, que serveix per tots els habitatges posteriors a l'11 d'octubre de 1984 i anteriors al 5 de novembre de 2012, que NO hagin obtingut mai cèdula d'habitabilitat.

 

 

 Informe per a la transmissió d'habitatge usat (INH1-15)
La Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, en el seu article 132 obliga a que en les transmissions d'habitatges (nous o usats) el venedor lliuri la cèdula d'habitabilitat a l'adquirent, en el moment de la transmissió davant de notari. Només en el supòsit de transmissió d'habitatges que no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa d'aquesta obligació dels transmitents, sempre que per mitjà d'un informe emès per un tècnic competent s'acrediti que l'habitatge pot obtenir la cèdula d'habitabilitat després de l'execució de les obres de rehabilitació.

 Informe d'antiguitat d'ús d'habitatge anterior a l'11 d'agost de 1984 (RE-649 v1)
Informe sobre l'antiguitat d'ús d'habitatge, segons el criteri del tècnic, i com a resultat de la inspecció visual efectuada, sobre la base dels antecedents, la configuració de l'edifici i l'habitatge, els sistemes constructius i materials existents, s'acredita que l'antiguitat d'ús d'habitatge és anterior a l'11 d'agost de 1984.

picto-pdf Declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge per a la tramitació de la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació RE-800v3

Aquesta declaració responsable ha de ser en base a una documentació que acrediti l’antiguitat de l’habitatge, la qual haurà de custodiar el signant de la declaració i l’haurà de facilitar quan li sigui requerida.

 

picto-pdf Circular informativa núm. 6 sobre la Declaració responsable

 Comentaris als nous models de certificats
Comentaris sobre les novetats que incorporen els models per certificar l'habitabilitat, a partir del Decret 141/2012

 Resum cèdules de segona ocupació per habitatges preexistents
Resum on es poden trobar les respostes a les principals preguntes que genera la cumplimentació dels nous impresos d'habitatge usat.

 Documents acreditatius de l'antiguitat de l'habitatge
Llista de documents acceptats per l'agència de l'habitatge per justificar l'antiguitat de l'habitatge.


Fulls de queixa-reclamació-denúncia

Altres impresos