Log in

Història

Els col·legis professionals tenen atribuïdes, per llei, les funcions d'ordenar, en el marc de les lleis, i vigilar l'exercici de la professió, representar els interessos generals de la professió, defensar els interessos professionals dels col·legiats i col·legiades i vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans i ciutadanes.

Amb aquesta definició va néixer el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, l'any 1940, aleshores com a demarcació del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya. Des de llavors ha experimentat una evolució paral·lela als canvis que s'han produït tant a la professió com a la societat.

La primera seu va estar ubicada al carrer Santa Clara, prop de les Peixateries Velles; més tard, en la dècada dels 60, va estar en un entresòl al carrer Ferran Agulló, i al principi dels anys 70 es va traslladar al carrer Juli Garreta, núm. 27. Cal recordar que l'any 1940 estaven col·legiats 7 professionals i que l'any 1960 eren 34. Avui dia, el nostre col·lectiu el formen un miler de professionals.

L'any 1974 es creà a Girona l'Escola Universitària Politècnica, i en el curs acadèmic 1976-1977 es posà en marxa la carrera d'arquitectura tècnica. En aquell moment ja es va marcar una clara evolució en el nombre de col·legiats/des, motor del nostre Col·legi, en una línia ascendent que no ha parat de créixer.

Aquell any 1977, i concretament el 29 de juny, s’ha convertit en una data decisiva en la història de la nostra institució, perquè s'assolí la descentralització del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i es convertí en el Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.

El constant increment del nombre de col·legiats va fer que la Junta de Govern del Col·legi, amb visió de futur, es plantegés l'adquisició d'un edifici propi que englobés tots els serveis col·legials. Així, el 31 de gener de 1979, s'acordà la compra de la casa de La Punxa, al carrer Santa Eugènia, núm. 19, actual seu del Col·legi i edifici que fa honor a la nostra professió. Es va inaugurar el 24 d'abril de 1982.

La dècada dels 70 va ser molt important. A part de l'evolució fins ara comentada, amb l'objectiu de garantir i controlar el procés edificatori es va impulsar la creació d'un laboratori d'assaigs, que va ser capdavanter a l'Estat espanyol. Es va inaugurar el febrer de 1976, al Polígon Industrial de Celrà.

A partir d'aquí, totes les Juntes de Govern que han presidit el Col·legi, en el seu ànim de donar el millor servei al col·lectiu, no han deixat de fer esforços per descentralitzar la seu de Girona i portar els serveis a tot l'àmbit de les comarques gironines. Així, s’han creat oficines col·legials a Olot, Palamós, Lloret i Figueres a més del Laboratori d'Assaigs de Celrà, que  integra també oficina col·legial. El concepte de control de qualitat ha evolucionat constantment i, amb la finalitat de donar resposta a les noves necessitats, es va crear CECAM (Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials). L'objectiu inicial "d'assaig" es modifica i, a hores d'ara, el CECAM fomenta la investigació, estudia nous materials i participa en controls de processos constructius i certificació de productes.